รับสมัครข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ปก.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย

กำหนดรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 – 22 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร https://rad.kku.ac.th/Menu_researchfunds/phd.php

สอบถามเพิ่มเติม : คุณประพันธ์ พันตาเอก โทร. 44829 / 043-203177

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Jul 01 2022

Time

All Day