A2+ Milk

posted in: | 0

A2+ Milk is a pasteurized and UHT fresh milk from A2 Beta Casein Genetics selected cows. The molecular typing for cows happens at Animal Breeding and Genomics Laboratory, KKU.

“mMilk” ชนิดเอทู (A2) ที่เป็นได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น นี้ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในปี 2561 ที่นอกจากจะสร้างศักยภาพการแข่งขันให้เอกชนเข้มแข็งแล้ว ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมายกระดับการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าน้ำนมดิบ เหมาะที่จะนำมาผลิตนมฟังก์ชันให้กับผู้บริโภคกลุ่มห่วงใยสุขภาพและกลุ่มที่แพ้นมโค เพื่อผลิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มคนไทยที่ห่วงใยสุขภาพ (Niche market) และเป็นหนทางในการเพิ่มมูลค่าน้ำนมเพื่อเกษตรกรไทย (Value added) รวมถึงเป็นแนวทางในการรับมือผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลกระทบต่อชุมชนคือรายได้ที่สูงขึ้นของกลุ่มเกตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ได้แก่ร้อยเอ็ด นครราชสีมา รวมถึงในภาคกลางและใต้ทั้งราชบุรี กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช รวมกว่า 1,200 ครอบครัว รับซื้อน้ำนมดิบได้วันละ 300 ตันที่ได้ราคาสูงขึ้นและต่อเนื่อง รวมถึงเกิดการจ้างงานชุมชน ทั้งนี้ทางเอกชนยังมีแผนลงทุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยขยายขนาดพื้นที่โรงงาน จำนวน 60 ไร่ ที่สามารถรับรองโรงงานผลิตขนาด 2,500 ตารางเมตร ซึ่งจะมีคลังสินค้ากว่า 8,000 ตารางเมตร อีกทั้งยังจะส่งเสริมให้มีศูนย์รับน้ำนมดิบจากเกษตรกรเป็นของตัวเองด้วย

ทั้งนี้เอกชนและมหาวิทยาลัย ยังวางแผนเรื่องความยั่งยืนร่วมกัน โดยได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น กับ บริษัท แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด ในการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ได้ใช้สถานีทดลองที่มีชื่อว่าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการฝึกอบรมนักศึกษาและเกษตรกรสร้างคนในอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนม นอกจากนี้ได้จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตและฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมขึ้น และมีการพัฒนาให้เป็นสถานีฝึกอบรมและวิจัยด้านโคนมและการแปรรูปน้ำนมในรูปแบบพึ่งตนเอง โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ในการผลิตโคนมกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตนมที่เป็นผลิตภัณฑ์นมตัวใหม่ เพื่อสุขภาพ โดยใช้นวัตกรรมจากผลงานวิจัยของ ม.ขอนแก่น และก้าวสู้การเป็นผู้นำด้านการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนไทยอย่างแท้จริง