ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2564

ทุนการศึกษา รวมประกาศทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อมุ่งพัฒนาให้อุสาหกรรมการเกษตรไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก รวมถึง พร้อมพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อหยั่งราก เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนของอนาคตการเกษตรประเทศไทย โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยผู้มีความโดดเด่นทางการเกษตร (Outstanding Research) ปี 2564 ประกาศรับสมัครทุน (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง-ก.ย.64) NEW สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวิชุดา 02…

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม…

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

ดาวน์โหลด: 01หนังสือนำส่ง(.doc, 215.5 KB) – 520 download(s) 02แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบคอบช1ย-1ด)_แผนงานขับเคลื่อนสัตว์เศรษฐกิจ-จิ้งหรีด(.doc, 383.5 KB) – 746 download(s) 03หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย_คอบช3(.doc, 152.5 KB) – 332 download(s) 04หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์_คอบช4(.doc, 151.5 KB) – 383…