กรอบงานวิจัย สวก.ปี 2564

| 0

ปีงบประมาณ 2565 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้ 18 มกราคม 2564- 5 มีนาคม 2564 แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ  แผนงานวิจัยสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ  แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน  แผนงานวิจัยวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร  แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ  แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร เปิดรับสมัคร แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย  แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตัวเองในประเทศ  แนวทางในการยื่นข้อเสนอฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ที่นี่ ลงทะเบียน ส่งข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบ NRIIS ได้ที่นี่    

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาถัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

| 0

ประกาศการรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาถัยแล้งภาคการเกษตร” ปี 64 ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : FR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016.docx FR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016.pdf แบบนำส่งเอกสาร.docx แบบนำส่งเอกสาร.pdf

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564

| 0

ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564 เปิดรับสมัคร ประกาศทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา สมัครทุนผ่านระบบ EPMS2020 (ตั้งแต่บัดนี้-30 ธันวาคม 2563) คู่มือประกอบการยื่นขอรับทุน หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2564

| 0

ทุนการศึกษา รวมประกาศทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อมุ่งพัฒนาให้อุสาหกรรมการเกษตรไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก รวมถึง พร้อมพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อหยั่งราก เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนของอนาคตการเกษตรประเทศไทย โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยผู้มีความโดดเด่นทางการเกษตร (Outstanding Research) ปี 2564 ประกาศรับสมัครทุน (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง-ก.ย.64) NEW สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวิชุดา 02 579 7435 ต่อ 3617 โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ปี 2564 รายละเอียดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เปิดรับสมัครเดือนธ.ค.63-มี.ค.64) รายละเอียดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เปิดรับสมัครเดือนส.ค.63-ก.ย.63) รายละเอียดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดรับสมัครเดือนพ.ย.63-ม.ค.64) ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาทุนการศึกษา ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ … Continued