กิจกรรม “สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร”

| 0

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมงาน “ สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักทรัพยากร ” ประจำปี 2566 กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 (โดยทำการลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 พฤษภาคม 2566)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักทรัพยากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานเครือข่ายอุดมศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สามารถดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตามแนวทาง อพ.สธ. ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน /หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรหน่วยงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดกำหนดการ แบบตอบรับ และสื่อประชาสัมพันธ์ ตามปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญฯ/กำหนดการ/สื่อประชาสัมพันธ์ –> https://kku.world/14pka
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม –> https://kku.world/zm7yq
เข้าร่วม LINE Group เพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ –> https://kku.world/cl8r6

ทังนี้ขอให้ทำการตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
โดยมอบหมายให้ นายนนท์ปวิชญ์ ณรงค์ใย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 09 6852 3179 เป็นผู้ประสานงาน