Water Management in Asia Pacific

| 0
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง “การเร่งรัดพันธมิตรและความร่วมมือในการจัดการน้ำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก”
.
มุ่งนำเสนอแนวคิดและบทบาทของ PPP ตัวอย่างจริง นโยบายการสนับสนุนการส่งเสริมพันธมิตรและความร่วมมือในการจัดการน้ำ รวมโอกาสในการร่วมมือเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย SDG6 ในโอกาสวันน้ำโลกปี 2023 และเป็นไปในแนวทางของรายงานการพัฒนาทรัพยากรน้ำของโลกของสหประชาชาติ จัดขึ้นโดยยูเนสโก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
UNESCO, ONWR and Chulalongkorn University jointly organize a webinar on Partnership and Cooperation Enhancement in Water Management in Asia Pacific regions which aims to present PPP concept and roles, actual case studies in the Asia-Pacific countries, policy support on partnership and cooperation enhancement in water management and future possible collaborations to reach SDG 6 on the occasion of World Water Day 2023 and in line with UN World Water Development Report (UN-WWDR2023).
.
Thursday March 23,2023
14.00-17.30 (Bangkok)
.
Program Webinar: Partnership and Cooperation Enhancement in Water Management in Asia Pacific
Part I: Status and policy support
Part II: Selected case studies
Part III: Future possible collaborations on water partnership and cooperation
.
Program and register through https://forms.gle/H89k5r4jUBXqEqSm6
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "unesco ॐក IN ASIA PACIFIC WATER MANAGEMENT Partnership and Cooperation Enhancement in Water Management in Asia-Pacific region CHULA ENGINEERING 16at Thursday March 23,2023 14.00-17.30 (Bangkok Time) SCAN HERE online via zoom Register (First come, first serve)"