Research Event Calendar

September 2021

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยหลังปริญญาเอก หลักสูตร “มาตรฐานอุตสาหกรรมกับการพัฒนางานวิจัยสู่สากล”

4
5
6

การอบรมการเขียนบทความวิจัยโครงการนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

7
8
9
10
11
12
13
14

การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15

การอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยตามระบบ ESPReL สำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก” โครงการ “การพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร พลังงาน และวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต”

16

เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (post-doctoral training) ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (post-doctoral training) ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

1
2
3