Research Event Calendar

Next Upcoming Event
27 February 2021
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

January

February 2021

March
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3

Special Lecture: Meeting the challenges of 2021: Going beyond the cocoon of KKU campus

4

Special Lecture: Meeting the challenges of 2021: Going beyond the cocoon of KKU campus

5
6
7
8

ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 แผนงาน

9

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.

10

ดีป้า รับสมัครหน่วยงานร่วมบริหารโครงการเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิตัล เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย

11

รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปิดรับการพิจารณาภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

12
13

Workshop การเขียนบทความต้นฉบับสำหรับนักวิจัยใหม่ ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

14
15

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

16

Workshop การเขียนบทความต้นฉบับสำหรับนักวิจัยใหม่ ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทำ Work Shop เรื่อง “Flipped Classroom”

17
18

การนำเสนอ(ร่าง)ข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติทุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

19

เปิดแปลงดอกไม้ smart flower farm

20
21
22
23
24
25
26
27

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th National OPEN CLASS) ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

28

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th National OPEN CLASS) ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

1
2
3
4
5
6
7