ws_Minnesota_1600x1200

Useful PDF

การยกระดับกลไกการเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมกับฝ่ายนิติบัญญัติ

สกสว. ร่วมสำนักวิชาการ รัฐสภา เสนอ Policy Brief ภายใต้โครงการ “การยกระดับกลไกการเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมกับฝ่ายนิติบัญญัติ” ได้มีการจัดทำ.Policy Brief จำนวน 13 ฉบับhttps://drive.google.com/…/1aCGGxzDFRnfRyfS5QQUAUI-3L1V….Research Brief* จำนวน 52 ฉบับhttps://drive.google.com/…/1r…ติดตามข่าวสารของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://prp-tsri.com/public/#สกสว #TSRI#เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม#กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม#PolicyBrief์ #กองทุนววน #รัฐสภา#oneววน Post Views: 9

บทบาทภารกิจและการดำเนินงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน)

การประชุมเชิงปฎิบัติการ 8TH “การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า” บทบาทภารกิจและการดำเนินงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดย นายธนา ธนาเจริญพร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) https://research.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/PPT_KThana_compressed.pdf Post Views: 64

บทบาท ภารกิจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการพัฒนาจังหวัด

บทบาท ภารกิจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการพัฒนาจังหวัด โดย กุลพัชร หล้าปาวงศ์ นักภูมิสำรสนเทศ กลุ่มออกแบบและพัฒนำ สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ https://research.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/Mission_GISTDA_compressed.pdf Post Views: 56

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา : หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ

หนังสือเรื่อง “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา:หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ” เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอหลักการประมินผลกระทบและเป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ www.are.eco.ku.ac.th หรือ www.agripolicyresearch.com https://d.tsri.or.th/1257/evaluating-research-and-development-impacts-basic-principles-and-practices Post Views: 85

Researcdh Misconduct

https://research.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/ResearchMisconductRattima_compressed.pdf Post Views: 63

The Knowledge Vol. 28 BCG

The Knowledge Vol. 28 BCG มาทำความรู้จักความสำคัญของ BCG สู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่ผู้ประกอบการไทยต้องตื่นตัวที่จะเรียนรู้ ความรู้ใหม่ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อไปต่อยอด พัฒนาเพื่อแข่งขันในตลาดสากล!.ในเล่มอัดแน่นด้วยสาระ ความรู้ สร้างสรรค์ และต่อยอดการเรียนรู้ ฉบับที่ 28 นี้ OKMD จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ “BCG” ในหลายแง่มุม อาทิ.- 5 โมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม- สำรวจโมเดล BCG Model จากยูเอ็นถึงประเทศไทย-…

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) Program Management Unit for Competitiveness (PMU C) รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย ; บพข. PPT-บพข.-บรรยาย-อว.-ส่วนหน้า-วันที่-24-07-2.pdf Post Views: 63

หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) PPT-นำเสนอ-อ.กิตติ-สป.อว.-อว.-ส่วนหน้า-วันที่-24-07-2.pdf Post Views: 78

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม Net Zero Emission โดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)

📍ผลงานวิจัยและนวัตกรรม Net Zero Emission โดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ที่จัดแสดงภายในงาน TRIUP Fair 2023 เมื่อวันที่ 18-19 ก.ค.2566 ดาวโหลดเอกสารได้ที่: https://www.triupfair.net/assets/files/file-3-4.pdf?mibextid=Zxz2cZ #TRIUPFair #สกสว #TSRI #กองทุนววน #NetZeroEmission #กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม Post Views: 68

คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

https://qa.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/reinventingUniversity.pdf คู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฉบับนี้ กล่าวถึงความจำเป็นที่ระบบอุดมศึกษาและ สถาบันอุดมศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงให้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของระบบอื่นๆ ในสังคมที่ต้องทำงานร่วมกัน และไปในทิศทางเดียวกัน อธิบายคุณลักษณะ นิยามปฎิบัติการ เป้าหมาย ของกลุ่มสถาบันอฺดมศึกษาแต่ละกลุ่ม ตัวชี้วัดด้านผลการดำเนินงานและด้านศักยภาพของแต่ละกลุ่ม รวมถึงวิธีการประเมิน การใช้ผลการประเมิน เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Post Views: 130