ws_Minnesota_1600x1200

Useful PDF

การสัมมนาเรื่องสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ

การสัมมนาเรื่องสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ File name: เอกสารประกอบการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อน File size: 16 MB Post Views: 6

Innovation Accelerator

Innovation Accelerator File name: Innovation-Accelerator.pdf File size: 5 MB Post Views: 85

การพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนากลุ่มอาชีพ

final ED4 การพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านการพัฒนาช S final-ED4-การพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านการพัฒนาช-S.pdf Post Views: 215