ws_Minnesota_1600x1200

Useful PDF

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570

เล่ม_แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ฉบับปรับปรุง แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 การจัดทำแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่สำคัญในช่วง พ.ศ. 2566…

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาล ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและพร้อมก้าวสู่อนาคต” https://youtu.be/DNXxjroMGBM กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน ปี 66-70   Post Views: 48

การสัมมนาเรื่องสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ

การสัมมนาเรื่องสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ File name: เอกสารประกอบการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อน File size: 16 MB Post Views: 69

Innovation Accelerator

Innovation Accelerator File name: Innovation-Accelerator.pdf File size: 5 MB Post Views: 139