การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา : หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ

| 0

หนังสือเรื่อง “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา:หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ” เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอหลักการประมินผลกระทบและเป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ www.are.eco.ku.ac.th หรือ www.agripolicyresearch.com