คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

| 0

คู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฉบับนี้ กล่าวถึงความจำเป็นที่ระบบอุดมศึกษาและ สถาบันอุดมศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงให้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของระบบอื่นๆ ในสังคมที่ต้องทำงานร่วมกัน และไปในทิศทางเดียวกัน อธิบายคุณลักษณะ นิยามปฎิบัติการ เป้าหมาย ของกลุ่มสถาบันอฺดมศึกษาแต่ละกลุ่ม ตัวชี้วัดด้านผลการดำเนินงานและด้านศักยภาพของแต่ละกลุ่ม รวมถึงวิธีการประเมิน การใช้ผลการประเมิน เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม