บทบาทภารกิจและการดำเนินงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน)

| 0

การประชุมเชิงปฎิบัติการ 8TH “การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า”

บทบาทภารกิจและการดำเนินงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน)

โดย นายธนา ธนาเจริญพร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน)

https://research.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/PPT_KThana_compressed.pdf