บทบาท ภารกิจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการพัฒนาจังหวัด

| 0

บทบาท ภารกิจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการพัฒนาจังหวัด

โดย กุลพัชร หล้าปาวงศ์

นักภูมิสำรสนเทศ
กลุ่มออกแบบและพัฒนำ
สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ

https://research.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/Mission_GISTDA_compressed.pdf