การรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (เครื่องมือแพทย์และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568

| 0
เนื้อความ :วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดและขยายผลผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยในเชิงพาณิชย์ นโยบาย และสังคม รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบาย ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับข้อเสนอโครงการ 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
 • แผนงาน P1 (S1): พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
 • เป้าหมาย O1 F2: ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสำคัญของอาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับสากล และจำหน่ายในต่างประเทศ หรือสามารถทดแทนการนำเข้า โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • แผนงานย่อย F2 (S1P1): พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
แผนงานย่อยรายประเด็นที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ
 • [non-RU] การเร่งรัดขับเคลื่อนนวัตกรรมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไทย ให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับสากล
 • [RU] การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพสู่การใช้ประโยชน์ในกองทุนสุขภาพภาครัฐ
 • [RU] การขับเคลื่อนนวัตกรรมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
———————————————————————————–
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
 • แผนงาน P10 (S2): ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
 • เป้าหมาย O1 P10: ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้สามารถลดภาระโรคที่สำคัญของประเทศ (National Burden of Disease: BOD) และรับมือกับโรคระบาดระดับชาติ/โรคอุบัติใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • แผนงานย่อย N15 (S2P10): พัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
แผนงานย่อยรายประเด็นที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ
 • [non-RU] การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
 • [RU] การเร่งรัดขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในการเตรียมรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
การยื่นข้อเสนอโครงการ 1. ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.tcels.or.th 2. ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ www.nriis.go.th และกรอกข้อมูลในแบบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ในระบบ NRIIS กำหนดการที่สำคัญ 1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 17.00 น. โดย ศลช. จะจัดให้มีการพิจารณาโครงการเป็นรอบๆ (rolling basis) 2. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายในเดือนธันวาคม 2567 โดย ศลช. จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. www.tcels.or.th เท่านั้น ***หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม รายละเอียดเพิ่มเติม www.tcels.or.th
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 25 เม.ย.67
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 เม.ย.67)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 721 ครั้ง