การรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

| 0
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ ศลช. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ RU ปี 2567 (รอบที่ 2).pdf
คู่มือ RU สำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ_Final_Rev. 09.11.66 .pdf
ตัวอย่างหนังสือนำขอรับสนุบสนุนทุนโครงการ TCELS.docx
เอกสารแนบ-1-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-(Full-Proposal)_TCELS.docx
เอกสารแนบ 2 ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงในการทำงานวิจัย กรณี มีหน่วยงานวิจัยร่วมหลายหน่วยงาน.docx
เอกสารแนบ 3 หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 16 ม.ค.67
ประกาศโดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ม.ค.67)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,571 ครั้ง