บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื้อความ :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศทุน Learning City-66 (ลงนามล่าสุด).pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์+Check list Learning City.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย Learning City.docx
คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf
ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 13 ธ.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ธ.ค.65)