บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศทุน Smart City 66.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์+Check list Smart City.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย Smart City.docx
คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf
ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 14 ธ.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ธ.ค.65)