ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8” (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation; JFS)

| 0
เนื้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วม “โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation, JFS)” ในการประกาศรับสมัครทุน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 ในหัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”

หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับ
วช. จะเปิดรับสมัครทุนในหัวข้อหลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” โดยให้ความสนใจในประเด็น (sub-topics) ต่อไปนี้
• การบูรณาการการเกษตร (ไม่ครอบคลุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น การชลประทาน) และความมั่นคงทางอาหารสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (The integration of agriculture (water-related projects e.g., irrigation, shall not be funded under this topic) and food security into circular economy)
• การจัดการของเสีย/การกำจัด/ของเหลือใช้ และการรีไซเคิล รวมถึงพลังงานชีวมวล (Waste/disposal/leftover management and recycling including biomass energy)
• เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ และการสำรวจระยะไกลเพื่อลดของเสีย (Advanced sensor technologies, artificial intelligence and remote sensing for waste minimization)
• พลาสติกชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและยา (Bio plastic focusing on food and pharmaceutical packaging)

ลักษณะของทุนและงบประมาณสนับสนุน
1) เป็นโครงการร่วมของนักวิจัยอย่างน้อย 3 ประเทศ ในรูปแบบ 2+1 จากทั้งในอาเซียนและสหภาพยุโรป (2 ประเทศจากสหภาพยุโรป กับ 1 ประเทศ จากอาเซียน หรือ 2 ประเทศ จากอาเซียน กับ 1 ประเทศจากสหภาพยุโรป) และหน่วยงานให้ทุนจะให้ทุนกับนักวิจัยของประเทศตนเองตามกฎ/ระเบียบของ ตนเองโดยไม่มีการให้ “เงินข้ามพรมแดน”
2) วช. จะสนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยไทย ไม่เกิน 3 โครงการๆ ละไม่เกิน 1,500,000 บาท/ปี/โครงการ โดยมีระยะเวลาในการรับทุนไม่เกิน 3 ปี (36 เดือน)

การสมัครและการส่งข้อเสนอการการวิจัย
1) ทีมนักวิจัยร่วมกันจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพียง ๑ ข้อเสนอการวิจัย/ทีม โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มของโครงการฯ และให้สมาชิกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก (Project
Coordinator) จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของ JFS ที่เว็บไซต์ https://ptoutline.eu/app/JFS23STI ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
2) เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาจากสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์ (Scientific council) ของโครงการ JFS แล้ว ให้นักวิจัยไทยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและแนบไฟล์แบบเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2568 ในรูปแบบ PDF พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “รอผู้ร่วมวิจัยยืนยัน” หรือ “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับสมัครทุนโครงการ SEA-Europe JFS ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2568.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 28 ธ.ค.66
ประกาศโดย : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 ธ.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,155 ครั้ง