ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื้อความ :เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน และต้องศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น เปิดรับระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. และสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.

โดยมีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ประเด็นวิจัยประเด็นใดประเด็นหนึ่ง (โปรดเลือกประเด็นวิจัยเพียงประเด็นเดียวที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้สมัคร) ประเด็นวิจัยประจำปี 2566 ได้แก่

1 ด้วยเธอล้วนก็คือคน: สังคมพหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตทางเลือกในยุคสมัย ‘Anything goes’

2 Creativity on the Margins: การสร้างนวัตกรรมทางภาษา ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม

3 อันว่าด้วยเสียงหัวเราะและคราบน้ำตา: อารมณ์ของเด็ก สตรี เยาวชน และคนชราในสังคมทุนนิยม-ปิตาธิปไตยสมัยใหม่

4 Ulysses Unbound: โลกทัศน์อันสั่นคลอนและผันแปรจากการเดินทางและการอพยพ ในศิลปะ สถาปัตยกรรม และวรรณคดี

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001-ประกาศรับสมัครทุน.pdf
002-MA 1 ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา.docx
003-MA2 ข้อมูลของนักศึกษา.docx
004-ตัวอย่างเขียนบทคัดย่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์.docx
005-แนวทางเขียนบทสังเคราะห์.docx
006-สรุปรายการเอกสารสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.docx
007-คู่มือสำหรับขอรับทุนมหาบัณฑิต ปี 2566.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ย.65