รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

| 0

การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื้อความ :ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้น ทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการ การทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการทำงาน
4. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ รุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพและมีจริยธรรมสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ช่วงเวลารับข้อเสนอ   27 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.)
การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ข้อมูลด้านทุนวิจัย >>>
– กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arf.y66@nrct.go.th โทรศัพท์ 0 2579 1370 – 9 ต่อ 423, 424, 06 5950 9841 (นางสาวสวนีย์ / นางสาวขนิษฐา / นางสาวภรรทรทร)
– กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ new.scholar2021@gmail.com โทรศัพท์ 0 2039 5542, 09 6058 7383 (นางสาวสุนทราภรณ์ / นางสาวจารุณัฐ / นางสาวกนกวรรณ)
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS >>>
– กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
หนังสือเชิญสมัครรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
1.1. แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.doc
1.2. Research Grant for New Scholar.doc
2. แบบการใช้ประโยชน์ (จำเป็น).docx
3. แบบรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา (จำเป็น).docx
4. หนังสือรับรอง.docx