ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร ประจำปี 2564

| 0
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร ใน 3 ด้าน
1. กลุ่มเรื่องยางพารา
2. กลุ่มเรื่องอ้อยและน้ำตาล
3. กลุ่มเรื่องเกษตรสร้างมูลค่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6338