ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

| 0
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564

การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง
1. เทคโนโลยีด้านการแพทย์ครบวงจร
2. เทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
3. เทคโนโลยีด้านยานยนต์และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ
4. เทคโนโลยีด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. เทคโนโลยีด้านดิจิทัล
6. เทคโนโลยีด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
8. เทคโนโลยีด้านอาหารแห่งอนาคต
9. เทคโนโลยีด้านการบินและโลจิสติกส์
10 เทคโนโลยีด้านวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม

📌 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563

อ่านต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6340