สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2568 ประเด็นฯ “การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน”

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรับสมัครทุนวิจัยทุนอุดหนุน 2568.pdf 4_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ทุนอุดหนุน (สวช.11) ปี 2568.docx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ค.67 ประกาศโดย : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 พ.ค.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 229 ครั้ง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ประเด็นฯ “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือโรคอุบัติใหม่”

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรับสมัครทุนวิจัยทุนอุดหนุน 2568.pdf 2_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ทุนวิจัย บุคคลทั่วไป (สวช.1) ปี 2568.docx 3_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ทุนวิจัย นักศึกษา (สวช.5) ปี 2568.docx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ค.67 ประกาศโดย : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 พ.ค.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 214 ครั้ง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ประเด็นฯ “การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบป้องกันโรคติดเชื้ออื่น และการวิจัยทางคลินิก (TRL 1-7)”

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรับสมัครทุนวิจัยทุนอุดหนุน 2568.pdf 2_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ทุนวิจัย บุคคลทั่วไป (สวช.1) ปี 2568.docx 3_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ทุนวิจัย นักศึกษา (สวช.5) ปี 2568.docx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ค.67 ประกาศโดย : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 พ.ค.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 238 ครั้ง

การรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (เครื่องมือแพทย์และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568

| 0

เนื้อความ :วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดและขยายผลผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยในเชิงพาณิชย์ นโยบาย และสังคม รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบาย ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับข้อเสนอโครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P1 … Continued

การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0

วัตถุประสงค์ การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพช่วงปลายน้ำ (สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดับ TRL 7-9 และการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ระดับ TRL 5-9 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม   แผนงานที่เปิดรับ     1. แผนงาน F2 (S1P1) พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง การยกระดับมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้าน OECD … Continued

การรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศ ศลช. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ RU ปี 2567 (รอบที่ 2).pdf คู่มือ RU สำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ_Final_Rev. 09.11.66 .pdf ตัวอย่างหนังสือนำขอรับสนุบสนุนทุนโครงการ TCELS.docx เอกสารแนบ-1-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-(Full-Proposal)_TCELS.docx เอกสารแนบ 2 ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงในการทำงานวิจัย กรณี มีหน่วยงานวิจัยร่วมหลายหน่วยงาน.docx เอกสารแนบ 3 หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.docx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 16 ม.ค.67 ประกาศโดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ม.ค.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,571 ครั้ง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 27 ธ.ค.65 ประกาศโดย : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 ธ.ค.65)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรับสมัครทุนวิจัย 2566 รอบที่ 2.pdf แนวปฏิบัติด้านการเงิน ทุนวิจัย 2566 รอบที่ 2.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัย 2566 รอบที่ 2.docx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 2 พ.ย.65 ประกาศโดย : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 2 พ.ย.65)

ศลช. ขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ระดับ TRL 7-9) และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศเอื้ออำนวยต่อการพัฒนา และบริการ (ระดับ TRL 5-9)  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม       แผนงานที่สำคัญ แผนงานย่อย F2 (S1P1) พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy … Continued