A taxonomic revision of Smilacaceae in the Mainland Southeast Asia

ชื่อโครงการ การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของพืชวงศ์เขืองในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

A taxonomic revision of Smilacaceae in the Mainland Southeast Asia

ชื่อนักวิจัย พรชัย กลัดวงษ์

Pornchai Kladwong

คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 0807863203 

E-mail : kladwong@gmail.com

ชื่อที่ปรึกษาโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย
คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์มือถือ 0808954371

E-Mail : pranom@kku.ac.th

ลักษณะของโครงการวิจัย ศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของพืชวงศ์เขืองในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการทบทวนเอกสารและวรรณกรรม รวบรวมข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาและการกระจายพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด พร้อมทั้งการสำรวจภาคสนามในประเทศไทย พบพืชที่เป็นการรายงานครั้งแรกของประเทศไทย จำนวน 6 ชนิด และพืชที่เป็นการรายงานครั้งแรกของประเทศกัมพูชาและประเทศลาวประเทศละ 1 ชนิด ศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบพืชวงศ์เขืองจำนวน 23 ชนิด และศึกษาอนุกรมวิธานเชิงตัวเลขด้วยข้อมูลลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของใบ พบว่ากายวิภาคศาสตร์ของใบสามารถใช้จัดจำแนกและระบุชนิดพืชที่ศึกษาได้ นอกจากนี้ยังได้สร้างรูปวิธานระบุชนิดพืชวงศ์เขืองในประเทศไทยด้วยข้อมูลกายวิภาคศาสตร์