Development of biosensor test kit for rapid diagnosis of bloodstream infection caused by Gram positive bacteria and detection of antimicrobial resistance to commercial product

ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดทดสอบเซนเซอร์ชีวภาพสำหรับการตรวจโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกในเลือดและการดื้อยาที่สำคัญอย่างรวดเร็วไปสู่เชิงพาณิชย์

Development of biosensor test kit for rapid diagnosis of bloodstream infection caused by Gram positive bacteria and detection of antimicrobial resistance to commercial product

ชื่อนักวิจัย อาภาศิริ ศรีเศรษฐการ

Arpasiri Srisrattakarn

คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 086-8558478

E-mail : arpasr@kkumail.com

ชื่อที่ปรึกษาโครงการ อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 081-3919271

E-Mail : arolul@kku.ac.th
ลักษณะของโครงการวิจัย โครงการวิจัยเกี่่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของแถบ lateral flow ที่ผลิตสำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกดื้อยาที่พบบ่อยคือ VRE และ MRSA ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สำหรับนำไปสู่เชิงพาณิชย์