Edge DP-coloring on planar graphs

ชื่อโครงการ การให้สีเส้นเชื่อมแบบ DP บนกราฟเชิงระนาบ

Edge DP-coloring on planar graphs

ชื่อนักวิจัย พงษ์พัฒน์ สิทธิไตรย์

Pongpat Sittitrai

คณะ/หน่วยงาน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ : 38 ซ.21 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์มือถือ 0816000156

E-mail : pongpat.sittitrai@gmail.com

ชื่อที่ปรึกษาโครงการ กิตติกร นาคประสิทธิ์
คณะ/หน่วยงาน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 081-390-0360

E-Mail : kitnak@kku.ac.th
ลักษณะของโครงการวิจัย การให้สีเส้นเชื่อมแบบ DP บนกราฟเชิงระนาบ ในโครงการนี้เราศึกษาการให้สีเส้นเชื่อมแบบ DP บนกราฟเชิงระนาบ โดยเราสนใจหาเงื่อนไขเพียงพอที่ทำให้กราฟเชิงระนาบมีค่ารงค์เลขของการให้สีเส้นเชื่อมแบบ DP คือ ∆ (ค่าดีกรีสูงสุดของกราฟ) หรือ ∆+1