Production of bacterial-based bioplastic from pre-treated bagasse

ชื่อโครงการ การผลิตพลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรียและชานอ้อยแปรสภาพ

Production of bacterial-based bioplastic from pre-treated bagasse

ชื่อนักวิจัย ตรีรัตน์ สุขสวัสดิ์

TREERAT SOOKSAWAT

คณะ/หน่วยงาน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ : 141/2 ซ. ร่วมพัฒนา ถ. โภคไพร ต. วังกระแจะ อ. เมือง จ. ตราด 23000

โทรศัพท์มือถือ 0830821999

E-mail : sooksawatt@yahoo.com

ชื่อที่ปรึกษาโครงการ วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
คณะ/หน่วยงาน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ
ลักษณะของโครงการวิจัย การผลิตพลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรียและชานอ้อยแปรสภาพ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อผลิตพีเอชบีโดยใช้แบคทีเรียและชานอ้อยไฮโดรไลเซทเป็นวัตถุดิบ

2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตพีเอชบีจากชานอ้อยไฮโดรไลเซท

3. เพื่อผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยปรับสภาพ

4. เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพคอมโพสิทโดยใช้พีเอชบีร่วมกับเส้นใยนาโนเซลลูโลส

5. เพื่อศึกษาคุณสมบัติพลาสติกชีวภาพคอมโพสิทเปรียบเทียบกับพลาสติกปิโตรเคมี