Study of structures and enhancement of dielectric of CaCu3Ti4O12 and ACu3Ti4O12 oxides for ceramic capacitor applications

ชื่อโครงการ การศึกษาโครงสร้างและพัฒนาสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุออกไซด์ CaCu3Ti4O12 และ ACu3Ti4O12 เพื่อใช้ในตัวเก็บประจุแบบเซรามิก

Study of structures and enhancement of dielectric of CaCu3Ti4O12 and ACu3Ti4O12 oxides for ceramic capacitor applications

ชื่อนักวิจัย จักรี บุญละคร

Jakkree Boonlakhorn

คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ : สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ตำบลเขารูปช้าง ถนนกาญจนวนิช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000โทรศัพท์มือถือ 0880288447

E-mail : jakkree.b@tsu.ac.th

ชื่อที่ปรึกษาโครงการ พรจักร ศรีพัชราวุธ
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0874575587

E-Mail : spornj@kku.ac.th
ลักษณะของโครงการวิจัย การศึกษาโครงสร้างและพัฒนาสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุออกไซด์ CaCu3Ti4O12 และ ACu3Ti4O12 เพื่อใช้ในตัวเก็บประจุแบบเซรามิก เป็นการพัฒนาวัสดุกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในตัวเก็บประจุ