Synthesis, Characterization and Electrochemical Properties of CuO/Activated Coconut Fiber Carbon Nanocomposite Material for Applying as Electrodes of Supercapacitor

ชื่อโครงการ โครงการวิจัย การสังเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพและสมบัติเคมีเชิงไฟฟ้าของวัสดุนาโนคอมโพสิตระหว่าง CuO และ คาร์บอนจากเส้นใยกากมะพร้าวสำหรับประยุกต์เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยวดยิ่ง

Synthesis, Characterization and Electrochemical Properties of CuO/Activated Coconut Fiber Carbon Nanocomposite Material for Applying as Electrodes of Supercapacitor

ชื่อนักวิจัย ศศิพิมล สวัสดิ์ซิตัง

Sasiphimol Sawadsitang

คณะ/หน่วยงาน
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 0854564797

E-mail : sasisawad@kkumail.com

ชื่อที่ปรึกษาโครงการ เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
คณะ/หน่วยงาน
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ
ลักษณะของโครงการวิจัย โครงการวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพและสมบัติเคมีเชิงไฟฟ้าของวัสดุนาโนคอมโพสิตระหว่าง CuO และ คาร์บอนจากเส้นใยกากมะพร้าวสำหรับประยุกต์เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยวดยิ่ง