Synthesis of bio-oil from black liquor by catalytic hydrothermal liquefaction

ชื่อโครงการ การสังเคราะห์น้ำมันชีวภาพจากสุราดำด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลลิควิแฟกชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

Synthesis of bio-oil from black liquor by catalytic hydrothermal liquefaction

ชื่อนักวิจัย เอกชัย กัญจนาทิพย์

EKKACHAI KANCHANATIP

คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการติดต่อ 24/37 ซ.นวมินทร์ 129 ถ.นวมินทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230

โทรศัพท์มือถือ 0894879478

E-mail : k_ekk@hotmail.com

ชื่อที่ปรึกษาโครงการ อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
คณะ/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดการติดต่อ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะของโครงการวิจัย การสังเคราะห์น้ำมันชีวภาพจากสุราดำด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลลิควิแฟกชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา แปลงสภาพจากลิกนินในสุราดำไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชึวภาพ