“โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สู่การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์”

| 0

ขอเรียนเชิญบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรม”โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สู่การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์”ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.30-15.30 น.

 

เนื่องด้วย ทางสาขาวิชาเภสัชวิทยา ร่วมกับศูนยวิจัยแสงซินโครตรอน มีกำหนดการจัดอบรม
“โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สู่การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์” ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.30-15.30 น.
ณ.ห้อง 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ โดย
1. ลงทะเบียนผ่าน google form: https://forms.gle/rtZ5GN8UHu25TWnGA
2. Scan QR code ในโปสเตอร์