Clinical and Natural Product Metabolomics (CliNaP-M) #5 “Phenomics for Precision Medicine”

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านเมแทบอโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หัวข้อ “ฟีโนมิกส์เพื่อการแพทย์แม่นยำ” รุ่นที่ 5 Clinical and Natural Product Metabolomics (CliNaP-M) #5 “Phenomics for Precision Medicine”
🗓 7-10 กุมภาพันธ์ 2566
📍 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
🎓ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,500 บาท
🧧รับสิทธิพิเศษเข้างานสัมมนาวิชาการนานาชาติ IRURP ครั้งที่ 1 ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
🎁 นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ที่จะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านฟีโนมิกส์ทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย
  • Prof. Dr. Monchai Duangjinda
  • Dr. Jia Li
  • Dr. Chin-Hoe Teh
  • Dr. Jaran Jainhuknan
  • Asst. Prof. Dr. Jutarop Phetcharaburanin
  • Dr. Arporn Wangwiwatsin
  • Dr. M.L. Manida Suksawat
  • Dr. Suphasarang Sirirattanakul
  • Ms. Thanaporn Kulthawatsiri
  • Ms. Pimpawadee Phukhum
สนใจ แสกน QR code หรือคลิกลิงค์ >> https://kku.world/7syum เพื่อสมัครได้เลย