THE COSMETIC AND BEAUTY INTERNATIONAL CONFERENCE 2022 (CBIC2022): FUTURE OF THE NEXT BEAUTY

| 0

สนว. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ
THE COSMETIC AND BEAUTY INTERNATIONAL CONFERENCE 2022 (CBIC2022):
FUTURE OF THE NEXT BEAUTY
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ภายในงาน ประกอบด้วย
– การนำเสนอผลงานวิจัย
– รับฟังการบรรยายจาก KEYNOTE SPEAKERS และ INVITED SPEAKERS ที่มีชื่อเสียงจากในและต่างประเทศ
– WORKSHOPS (เลือกได้)

งานจัดแบบ HYBRID สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่นำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนและฟังบรรยายทางออนไลน์ได้ค่ะ

สำหรับผู้ที่สนใจนำเสนอผลงาน สามารถส่ง ABSTRACT ได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

Keywords ของงานประชุมคือ Cosmetic, Wellness, Beauty, Health, Herb, Green Technology, Cannabis, Marketing trends, post covid
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ HTTPS://CBIC.MFU.AC.TH/