กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่าง ไทย- ฝรั่งเศษประจำปี 2567-2568

  ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/ Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567…

รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื้อความ :ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม…

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 เนื้อความ :ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่…

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 27 ธ.ค.65 ประกาศโดย : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 ธ.ค.65) Post Views: 121

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf แบบฟอร์ม ข้อเสนอชุดโครงการ.docx แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการย่อย.docx แบบฟอร์ม รายละเอียดงบประมาณ.xlsx ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย กรอบ การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 14…

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศทุน Smart City 66.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์+Check list Smart City.docx แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย Smart City.docx คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf ข่าว…

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน” ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื้อความ : ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศทุน Border City 2566.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัยเชิงหลักการ Border City.docx คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว…

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื้อความ : ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศทุน Learning City-66 (ลงนามล่าสุด).pdf แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์+Check list Learning City.docx แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย Learning City.docx คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf…

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรับข้อเสนอโครงการ-ชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์.pdf คู่มือนักวิจัย.pdf ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (Full Proposal).docx แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย.docx แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal).docx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 13 ธ.ค.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) (…

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ              2566 แผนงาน                    แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน กรอบวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช….

1 2 12