การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567

วัตถุประสงค์ การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพช่วงปลายน้ำ (สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดับ TRL 7-9 และการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ระดับ TRL 5-9 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์…

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน ระหว่าง วช. กับ CASS ประจำปีงบประมาณ 2567

นื้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้เห็นชอบที่จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง วช. กับ CASS เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การวิเคราะห์และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านเศรษฐกิจ การเมือง…

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ-call for proposal-แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมเเห่งอนาคต บพข..pdf 2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf 3 Check List สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต บพข..pdf 4 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Technical Proposal ดำเนินการโดยนักวิจัย).docx…

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศทุน CBL 2567 Final.pdf แบบฟอร์มชุดโครงการ CBL ปี 67Final.docx แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย CBL ปี 67 Final.docx คู่มือนักวิจัย 2565.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว…

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ call proposal โลจิสติกส์.pdf 2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf 3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. โลจิสติกส์.docx 4. เอกสารประกอบ TRL โลจิสติกส์.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ…

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 แผนงานกลุ่ม NQI (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. รายละเอียดรับข้อเสนอ NQI-67 รอบ 2.pdf 2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf 3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ NQI_67_V5.docx 4. แบบฟอร์มข้อเสนอ สำหรับชุดโครงการ NQI_67 V2.docx 5. แบบฟอร์ม…

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอชุดโครงการกลาง.docx 2 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอโครงการย่อย.docx 3 แบบฟอร์ม67 รายละเอียดงบประมาณ.xlsx 4 คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf 5 ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf 6…

การรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศ ศลช. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ RU ปี 2567 (รอบที่ 2).pdf คู่มือ RU สำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ_Final_Rev. 09.11.66 .pdf ตัวอย่างหนังสือนำขอรับสนุบสนุนทุนโครงการ TCELS.docx เอกสารแนบ-1-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-(Full-Proposal)_TCELS.docx เอกสารแนบ…

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการ e-ASIA Joint Research Program (FY2025) ด้านเกษตร (อาหาร) ในประเด็นเรื่อง “การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

เนื้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ e-ASIA JRP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยร่วมในระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยในปีงบประมาณ 2568 วช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยด้าน “เกษตร (อาหาร ) (Agriculture (Food))”…

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8” (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation; JFS)

เนื้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วม “โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation, JFS)” ในการประกาศรับสมัครทุน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568…