เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “National Postdoctoral/Postgraduate System” ประจำปีงบประมาณ 2568

เนื้อความ :กรอบวิจัย แผนงาน F13(S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตาม ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โจทย์วิจัย การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง…

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact-oriented Researchers” ประจำปีงบประมาณ 2568

เนื้อความ :กรอบวิจัย ภายใต้แผนงานย่อย N42(S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศและการป้องกันประเทศ แผนงานP19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคตยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต โจทย์วิจัย…

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2568 รอบ 1 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ call proposal 68 รอบ 1_NV.pdf 2. แบบฟอร์มข้อเสนอ-บพข.-call-68-รอบ-1.docx 3. เอกสารประกอบ-TRL-พลังงาน.xlsx 4. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 9…

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอชุดโครงการกลาง.docx 2 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอโครงการย่อย.docx 3 แบบฟอร์ม67 รายละเอียดงบประมาณ.xlsx 4 คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf 5 ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf 6…

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอชุดโครงการกลาง.docx 2 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอโครงการย่อย.docx 3 แบบฟอร์ม67 รายละเอียดงบประมาณ.xlsx 4 คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf 5 ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf 6…

การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567

วัตถุประสงค์ การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพช่วงปลายน้ำ (สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดับ TRL 7-9 และการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ระดับ TRL 5-9 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์…

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน ระหว่าง วช. กับ CASS ประจำปีงบประมาณ 2567

นื้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้เห็นชอบที่จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง วช. กับ CASS เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การวิเคราะห์และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านเศรษฐกิจ การเมือง…

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ-call for proposal-แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมเเห่งอนาคต บพข..pdf 2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf 3 Check List สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต บพข..pdf 4 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Technical Proposal ดำเนินการโดยนักวิจัย).docx…

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศทุน CBL 2567 Final.pdf แบบฟอร์มชุดโครงการ CBL ปี 67Final.docx แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย CBL ปี 67 Final.docx คู่มือนักวิจัย 2565.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว…

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ call proposal โลจิสติกส์.pdf 2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf 3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. โลจิสติกส์.docx 4. เอกสารประกอบ TRL โลจิสติกส์.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ…