วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน ระหว่าง วช. กับ CASS ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0

นื้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้เห็นชอบที่จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง วช. กับ CASS เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การวิเคราะห์และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับ วช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม (เลือกเพียงประเด็นเดียว) ดังนี้ – ประเด็นที่ 1 ความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างไทย-จีน (China-Thailand Cooperation in the Framework of the Belt and Road) – … Continued

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการ e-ASIA Joint Research Program (FY2025) ด้านเกษตร (อาหาร) ในประเด็นเรื่อง “การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

| 0

เนื้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ e-ASIA JRP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยร่วมในระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยในปีงบประมาณ 2568 วช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยด้าน “เกษตร (อาหาร ) (Agriculture (Food))” ประเด็นเรื่อง “การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate-Smart Food Production)” หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับวช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยในหัวข้อ “การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate-Smart Food Production)” โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี้– นวัตกรรมการตรวจจับ การเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ดิน น้ำ อุตุนิยมวิทยา พืชผล วัชพืช โรคศัตรูพืช– … Continued

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8” (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation; JFS)

| 0

เนื้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วม “โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation, JFS)” ในการประกาศรับสมัครทุน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 ในหัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับวช. จะเปิดรับสมัครทุนในหัวข้อหลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” โดยให้ความสนใจในประเด็น (sub-topics) ต่อไปนี้• การบูรณาการการเกษตร (ไม่ครอบคลุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น การชลประทาน) และความมั่นคงทางอาหารสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (The integration of agriculture … Continued

รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

| 0

การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื้อความ :ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้น ทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการ การทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์ วัตถุประสงค์        1. เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการทำงาน 4. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ รุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพและมีจริยธรรมสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป … Continued

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ              2566 แผนงาน                    แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน กรอบวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566  ประเภทแผนงานโครงการพลังงานไฮโดรเจน ประเด็นวิจัย/กรอบวิจัย (1)    การวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า (2)    การวิจัยเชิงนโยบาย ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ   ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 1 … Continued

โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-นวัตกรรม.docx คู่มือระบบ NRIIS นักวิจัยเสนอขอ SF.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 10 พ.ย.65 ประกาศโดย : ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 พ.ย.65)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื้อความ :เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน และต้องศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น เปิดรับระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. และสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. โดยมีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ประเด็นวิจัยประเด็นใดประเด็นหนึ่ง (โปรดเลือกประเด็นวิจัยเพียงประเด็นเดียวที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้สมัคร) ประเด็นวิจัยประจำปี 2566 ได้แก่ 1 ด้วยเธอล้วนก็คือคน: สังคมพหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตทางเลือกในยุคสมัย … Continued

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง

เนื้อความ : ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 00-ประกาศรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง.pdf 01-ขอบเขตประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.pdf 02-หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx 02-หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.pdf 03-เอกสารข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.doc 03-เอกสารข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 11 ต.ค.65

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง

เนื้อความ : ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 00-ประกาศรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง.pdf 01-ขอบเขตประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.pdf 02-หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx 02-หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.pdf 03-เอกสารข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.doc 03-เอกสารข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 11 ต.ค.65 ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ต.ค.65)

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและ นวัตกรรม พัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านพลังงานให้มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้เท่าทันและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ซึ่งผลการวิจัยสามารถตอบโจทย์นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล แก้ไขปัญหาชาติ และสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางพลังงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในระดับอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4)     การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ อย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม แผนงาน (P23)            ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน แผนงานย่อย (N48)  … Continued