ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

| 0

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื้อความ :หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ              2565 โปรแกรม                   โปรแกรมที่ 8 รองรับสูงวัยอย่างมีคุณภาพ แผนงานหลัก              แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย         แผนงานย่อย      – โอกาสและผลกระทบ Aging Society – การอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย – เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับผู้สูงอายุ – สังคมสูงวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ – นวัตกรรม Smart community สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง   https://drive.google.com/drive/folders/1ao5_ZEogpkNsDEwQvziew_RskhldjpBl?usp=sharing … Continued

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

| 0

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอ ปี 65.pdf 2. ขอบเขตทุนวิจัยนวัตกรรมโควิด.pdf 3. คู่มือนักวิจัย.pdf 4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-โครงการวิจัย.docx

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

| 0

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื้อความ : วช. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 แผนงานได้แก่ 1) แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต 2) แผนงานส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ 3) แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่าย ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอ ปี 65.pdf 2. ขอบเขตการสนับสนุนทุนด้านสังคม.pdf 3. คู่มือนักวิจัย.pdf 4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-โครงการวิจัย.docx

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปีงบประมาณ 2565

| 0

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื้อความ :Program 16       ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แผนงาน          โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประเด็นมุ่งเน้น 1. การวิจัยและนวัตกรรมท้าทายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เช่น โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้ำความมั่นคงทางด้านอาหาร และพลังงาน เป็นต้น 2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ มีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม start-ups องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรการกุศล … Continued

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

| 0

ดาวน์โหลด: 01 ประกาศรับข้อเสนอ KM 65(.pdf, 1.16 MB) – 506 download(s) 02 TOR KM เชิงนโยบาย ปี 2565(.pdf, 230.66 KB) – 275 download(s) 03 TOR KM มิติความมั่นคง ปี 2565(.pdf, 333.34 KB) – 242 download(s) 04 TOR KM มิติเชิงชุมชน สังคม ปี 2565(.pdf, 211.78 KB) – 373 download(s) … Continued

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

| 0

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื้อความ :ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แพลตฟอร์มที่ 2  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7     แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 1. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย 2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5 3. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน 5. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน 6. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมั่นคง โปรแกรมที่ 17  แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้ำ ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา … Continued

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

| 0

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื้อความ :หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ              2565 โปรแกรม                   โปรแกรมที่ 8 รองรับสูงวัยอย่างมีคุณภาพ แผนงานหลัก              แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย         แผนงานย่อย      – โอกาสและผลกระทบ Aging Society – การอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย – เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับผู้สูงอายุ – สังคมสูงวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ – นวัตกรรม Smart community สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง   https://drive.google.com/drive/folders/1ao5_ZEogpkNsDEwQvziew_RskhldjpBl?usp=sharing … Continued

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

| 0

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื้อความ : วช. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 แผนงานได้แก่ 1) แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต 2) แผนงานส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ 3) แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่าย ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอ ปี 65.pdf 2. ขอบเขตการสนับสนุนทุนด้านสังคม.pdf 3. คู่มือนักวิจัย.pdf 4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-โครงการวิจัย.docx

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

| 0

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอฯ ปี65.pdf 2. ขอบเขตการสนับสนุนทุนด้านเกษตร.pdf 3. คู่มือนักวิจัย.pdf 4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-โครงการวิจัย.docx

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

| 0

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอ ปี 65.pdf 2. ขอบเขตทุนวิจัยนวัตกรรมโควิด.pdf 3. คู่มือนักวิจัย.pdf 4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-โครงการวิจัย.docx