ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

| 0

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง 1. เทคโนโลยีด้านการแพทย์ครบวงจร 2. เทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 3. เทคโนโลยีด้านยานยนต์และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ 4. เทคโนโลยีด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. เทคโนโลยีด้านดิจิทัล 6. เทคโนโลยีด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House 8. เทคโนโลยีด้านอาหารแห่งอนาคต 9. เทคโนโลยีด้านการบินและโลจิสติกส์ 10 เทคโนโลยีด้านวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม 📌 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563 อ่านต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6340

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร ประจำปี 2564

| 0

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร ใน 3 ด้าน 1. กลุ่มเรื่องยางพารา 2. กลุ่มเรื่องอ้อยและน้ำตาล 3. กลุ่มเรื่องเกษตรสร้างมูลค่า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6338  

ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

| 0

ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สอบถามข้อมูลได้ที่ ภารกิจเส้นทางอาชีพนักวิจัย โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 408 และ 418 ดาวโหลดรายละเอียดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ Link ด้านล่าง ลิงก์เพิ่มเติม https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6337

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564

| 0

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สอบถามข้อมูลได้ที่ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสังคมและการศึกษา โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 406, 408 และ 207 ดาวโหลดรายละเอียดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ Link ด้านล่าง ดาวน์โหลด: ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2564(.pdf, 1.67 MB) – 1493 download(s) ลิงก์เพิ่มเติม https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6335

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ประจำปี 2564

| 0

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สอบถามข้อมูลได้ที่ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงอายุ โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 409, 410 ดาวโหลดรายละเอียดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ Link ด้านล่าง ดาวน์โหลด: ประกาศรับข้อเสนอ-ปี 64 สังคมสูงวัย(.pdf, 640.77 KB) – 1819 download(s) ลิงก์เพิ่มเติม http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6334

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปี 2564

| 0

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS วช.ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มทุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม สอบถามข้อมูลได้ที่ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข โทร. 02 579 1370 – 9 ต่อ 409, 410 ดาวโหลดรายละเอียดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ Link ด้านล่าง ดาวน์โหลด: ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปี 2564(.pdf, 348.01 KB) – 693 download(s) ลิงก์เพิ่มเติม https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6333

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี 2564

| 0

ดาวโหลดรายละเอียดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ Link ด้านล่าง ลิงก์เพิ่มเติม http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6331

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

| 0

ลิงก์เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://nriis.nrct.go.th เอกสารทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานวิชาการ