บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอชุดโครงการกลาง.docx 2 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอโครงการย่อย.docx 3 แบบฟอร์ม67 รายละเอียดงบประมาณ.xlsx 4 คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf 5 ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf 6 หนังสือรับรองความร่วมมือ.docx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 29 มี.ค.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 29 มี.ค.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 590 ครั้ง

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอชุดโครงการกลาง.docx 2 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอโครงการย่อย.docx 3 แบบฟอร์ม67 รายละเอียดงบประมาณ.xlsx 4 คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf 5 ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf 6 หนังสือรับรองความร่วมมือ.docx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 21 มี.ค.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 มี.ค.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 857 ครั้ง

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศทุน CBL 2567 Final.pdf แบบฟอร์มชุดโครงการ CBL ปี 67Final.docx แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย CBL ปี 67 Final.docx คู่มือนักวิจัย 2565.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.พ.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ก.พ.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,130 ครั้ง

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอชุดโครงการกลาง.docx 2 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอโครงการย่อย.docx 3 แบบฟอร์ม67 รายละเอียดงบประมาณ.xlsx 4 คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf 5 ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf 6 หนังสือรับรองความร่วมมือเมืองแห่งการเรียนรู้.docx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.พ.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ก.พ.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 319 ครั้ง

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : RU_ปี 67.pdf โครงการเดี่ยว (Research Utilization-RU) ปี 2567.docx คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 23 ม.ค.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ม.ค.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,330 ครั้ง

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปาะบางและผู้ด้อยโอกาส” ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : PDG_ปี 67.pdf โครงการเดี่ยว (Project Development Grant- PDG) ปี 2567.docx คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ม.ค.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,818 ครั้ง

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf แบบฟอร์ม ข้อเสนอชุดโครงการ.docx แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการย่อย.docx แบบฟอร์ม รายละเอียดงบประมาณ.xlsx ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย กรอบ การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 14 ธ.ค.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ธ.ค.65)

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศทุน Smart City 66.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์+Check list Smart City.docx แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย Smart City.docx คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 14 ธ.ค.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ธ.ค.65)

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน” ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื้อความ : ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศทุน Border City 2566.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัยเชิงหลักการ Border City.docx คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 13 ธ.ค.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ธ.ค.65)

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื้อความ : ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศทุน Learning City-66 (ลงนามล่าสุด).pdf แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์+Check list Learning City.docx แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย Learning City.docx คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 13 ธ.ค.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ธ.ค.65)