Industrial Postdoctoral Researcher

The prevalence of Thai lumbar instability of all age groups among low back pain people based on lumbar instability screening tool

ชื่อโครงการ ความชุกของภาวะหลังส่วนล่างหลวมของประชากรไทยทุกช่วงวัยในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง โดยเครื่องมือคัดกรองภาวะหลังส่วนล่างหลวม The prevalence of Thai lumbar instability of all age groups among low back pain people based on lumbar instability screening tool ชื่อนักวิจัย ทิวาพร จาดเปรม Thiwaphon Chatprem คณะ/หน่วยงาน…

Development of a rapid test kit for detection of anti-Opisthorchis viverrini IgG antibody in human blood samples as the potential diagnostic biomarker to predict risk of cholangiocarcinoma in opisthorchiasis patients

ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดตรวจวัดแอนติบอดีชนิด IgG ต่อ พยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini อย่างรวดเร็วในตัวอย่างเลือด (Whole blood sample) เพื่อค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Development of a rapid test kit for detection of anti-Opisthorchis viverrini IgG antibody in human blood samples as…

Development of Andrographolide Delivery System Using Nanocarriers for Cervical Cancer Therapy

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบนำส่งสารแอนโดรกราโฟไลด์ด้วยตัวนำส่งขนาดนาโนเพื่อการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก Development of Andrographolide Delivery System Using Nanocarriers for Cervical Cancer Therapy ชื่อนักวิจัย อติ บุรัสการ Ati Burassakarn คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์มือถือ 09-7939-0647 อีเมล์ atibura@kku.ac.th ชื่อที่ปรึกษาโครงการ…

Development of “Ready-to-Use” 96-well Plate for Opisthorchiasis Screening in urine

ชื่อโครงการ การพัฒนา 96-ไมโครเวลเพลทพร้อมใช้สำหรับตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะDevelopment of “Ready-to-Use” 96-well Plate for Opisthorchiasis Screening in urine ชื่อนักวิจัย วิชิต ทาร่อนWichit Taron คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์มือถือ 0846144702…

Effect of metformin on a reduction of memory and adult cell proliferation and survival of the subgranular zone in the hippocampal dentate gyrus caused by methotrexate in rats

ชื่อโครงการ ผลของเมทฟอร์มีนต่อการลดลงของความจำและการสร้างและการมีชีวิตรอดของเซลล์ประสาทต้นกำเนิดในชั้นซับแกรนูลาร์ โซนของเดนเทต ไจรัสในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของเมโธเทรกเซทในหนูแรท Effect of metformin on a reduction of memory and adult cell proliferation and survival of the subgranular zone in the hippocampal dentate gyrus caused by methotrexate…

Investigation of the optimum formulation for the production of liquid organic fertilizer for commercial

  ชื่อโครงการ การศึกษาสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำที่เหมาะสมเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทางการค้า Investigation of the optimum formulation for the production of liquid organic fertilizer for commercial ชื่อนักวิจัย นางสาวหฤทัยรัตน์  กิจเวชเจริญ Haruthairat Kitwetcharoen คณะ/หน่วยงาน – รายละเอียดการติดต่อ เลขที่128 หมู่ 5 ถนน เจริญเมือง…

Nano-aurisin A for control of root-knot nematode (Meloidogyne incognita) and major pathogens of vegetable crops

ชื่อโครงการ นาโนออริซินเอสำหรับควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมและเชื้อสาเหตุโรคหลักของพืชผัก  Nano-aurisin A for control of root-knot nematode (Meloidogyne  incognita) and major pathogens of vegetable crops ชื่อนักวิจัย นายจักรภัทร  พาลุกา คณะ/หน่วยงาน – รายละเอียดการติดต่อ เลขที่.185/2 ศูนย์วิจัยพืชไร่ ถนนมิตรภาพ  ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง…

Isolations and developing ruminal bacteria as prototypes to detoxify hydrocyanic acid in fresh cassava roots for producing safer feeds in farm and industry scales

  ชื่อโครงการ การคัดแยกและพัฒนาต้นแบบแบคทีเรียจากกระเพาะรูเมนเพื่อทำลายพิษของสารประกอบ กรดไฮโดรไซยานิคในหัวมันสำปะหลังสดสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัยในระดับฟาร์มและอุตสาหกรรม Isolations and developing ruminal bacteria as prototypes to detoxify hydrocyanic acid in fresh cassava roots for producing safer feeds in farm and industry scales ชื่อนักวิจัย นางสาววรุณ…

Development of dairy products with prebiotic Galacto-oligosaccharide (GOS) for lactose intolerance consumer

  ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีสารพรีไบโอติกกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์สำหรับผู้แพ้น้ำตาลแลคโทส Development of dairy products with prebiotic Galacto-oligosaccharide (GOS) for lactose intolerance consumer ชื่อนักวิจัย นางสาวอธิยา เตชะปารินทร์ คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ เลขที่ 303/22 พิมานคอนโด 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น…

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อกไก่ KKU 3 low (KKU1) พร้อมบริโภค สเตอริไรซ์

  ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อกไก่ KKU 3  low (KKU1) พร้อมบริโภค สเตอริไรซ์ ชื่อนักวิจัย นางสาววนิดา ชื่นตา คณะ/หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดการติดต่อ เลขที่ 31 หมู่ 12 ตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 0626599955 อีเมล์ mufang-28@hotmail.com ,mufang28@gmail.com ชื่อที่ปรึกษาโครงการ ดร.อัศวิน อมรสิน คณะ/หน่วยงาน…

Development of an immunochromatographic test kit to detect antibodies in human blood for rapid diagnosis of human gnathostomiasis

  ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดทดสอบอิมมิวโนโครมาโตกราฟฟิค เทส คิท เพื่อการตรวจหาแอนติบอดีในเลือดสำหรับโรคพยาธิตัวจี๊ดอย่างรวดเร็ว (Development of an immunochromatographic test kit to detect antibodies in human blood for rapid diagnosis of human gnathostomiasis) ชื่อนักวิจัย ผศ.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน คณะ/หน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์…

การศึกษา mechanism และ pathway ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านประสิทธิภาพการใช้อาหารในไก่กลุ่มโตช้า

  ชื่อโครงการ การศึกษา mechanism และ pathway ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านประสิทธิภาพการใช้อาหารในไก่กลุ่มโตช้า ชื่อนักวิจัย ดร.ปานประดับ สินปรุ คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดการติดต่อ เลขที่ 11 หมู่ 11 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 088-355-7256 อีเมล์ panpradub.s@g.sut.ac.th ชื่อที่ปรึกษาโครงการ รศ. ดร.อมรรัตน์…

Investigation of breeds and polymorphism of gene related marbling and meat tenderness in Wagyu and Thai native (Khao-Lumpun) beef cattle breeds.

ชื่อโครงการ การตรวจสอบสายพันธุ์และความหลากหลายของยีนที่เกี่ยวข้องกับไขมันแทรก ความนุ่มเนื้อในโคเนื้อสายพันธุ์วากิวและโคพื้นเมืองพันธุ์ขาวลำพูน Investigation of breeds and polymorphism of gene related marbling and meat tenderness in Wagyu and Thai native (Khao-Lumpun) beef cattle breeds. ชื่อนักวิจัย นางสาวณัฐญา ดวงหะคลัง คณะ/หน่วยงาน – รายละเอียดการติดต่อ…

Development of microbiology and molecular biology tools for diagnosis and control commercial biogas process

  ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องมือทางจุลชีววิทยาและชีววิทยาโมเลกุลสำหรับวินิจฉัยและควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเชิงพาณิชย์ Development of microbiology and molecular biology tools for diagnosis and control commercial biogas process ชื่อนักวิจัย นางสาวชลธิชา  มามิมิน คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดการติดต่อ เลขที่  193/21  หมู่  1  ตำบล …

Integration of cellulosic sugar to the molasses base ethanal production process

  ชื่อโครงการ การใช้น้ำเชื่อมน้ำตาลจากเซลลูโลสกับกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล Integration of cellulosic sugar to the molasses base ethanal production process ชื่อนักวิจัย นายศิวะเมษ เนตรโสภา คณะ/หน่วยงาน – รายละเอียดการติดต่อ เลขที่ 22 ตำบลบึงเกลืออำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์มือถือ 0901106117 อีเมล์ siwames@gmail.com ชื่อที่ปรึกษาโครงการ มัลลิกา…

Process development of protein powder from house-cricket (Acheta domestica): Nutritional values, functional properties and bioactivities

  ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนผงจากจิ้งหรีด: คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติเชิงหน้าที่และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ Process development of protein powder from house-cricket (Acheta domestica): Nutritional values, functional properties and bioactivities ชื่อนักวิจัย นางสาวขวัญฤดี วชิรัตนพงษ์เมธี Ms. Kwanrudee Wachirattanaphongmethee คณะ/หน่วยงาน – รายละเอียดการติดต่อ เลขที่…

Valorization of deformed egg by production of egg yolk protein hydrolysate as a functional food

  ชื่อโครงการ การเพิ่มมูลค่าไข่คัดทิ้งโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนไข่แดงไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์เชิงสุขภาพ Valorization of deformed egg by production of egg yolk protein hydrolysate as a functional food ชื่อนักวิจัย นางสาวทิพวรรณ พิมพ์จันทร์ คณะ/หน่วยงาน – รายละเอียดการติดต่อ เลขที่67 หมู่10 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000…

Development of Thai Sweet Sticky Rice with Mahachanok Mango Products as Functional Foods for Exportation

    ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงมหาชนกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อการส่งออก Development of Thai Sweet Sticky Rice with Mahachanok Mango Products as Functional Foods for Exportation ชื่อนักวิจัย นางสาวกวินชญา สายแก้ว Kawinchaya Saikaew คณะ/หน่วยงาน – รายละเอียดการติดต่อ 188 หมู่ 7…

Rate dependent phase transformation of Lithium iron orthosilicate cathode materials: Progress and New insights

  ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงเฟสที่อัตราการอัดและคายประจุของวัสดุแคโทดลิเทียมเหล็กออโทซิลิเกต : ความคืบหน้าและข้อมูลใหม่เชิงลึก Rate dependent phase transformation of Lithium iron orthosilicate cathode materials: Progress and New insights ชื่อนักวิจัย นายนรินทร   วิริยะ Narinthorn Wiriya คณะ/หน่วยงาน – รายละเอียดการติดต่อ อาคาร วิทยวิภาส…