Industrial Postdoctoral Researcher

Travel Bubble Policy Supporting between Thailand and Laos: Evidence from Tourist Market Integration Testing

ชื่อโครงการ     Travel Bubble Policy Supporting between Thailand and Laos: Evidence from Tourist Market Integration Testing ชื่อนักวิจัย             นางสาววิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล Miss Wisitsiri Chusakul คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย…

Digital Learning Ecosystem for Transforming Classroom into Learning Community: A Case Study of KKU Smart Learning Innovation

ชื่อโครงการ ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนชั้นเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้: กรณีศึกษา นวัตกรรมของโครงการ KKU Smart Learning Digital Learning Ecosystem for Transforming Classroom into Learning Community: A Case Study of KKU Smart Learning Innovation ชื่อนักวิจัย Nguyen Thi Lan คณะ/หน่วยงาน Faculty…

Utilization of enzymes and proteins from Arthropod venom toxins for medical and pharmaceutical benefits

ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์เอนไซม์และโปรตีนจากน้ำพิษอาร์โทรปอดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม Utilization of enzymes and proteins from Arthropod venom toxins for medical and pharmaceutical benefits ชื่อนักวิจัย ประเพ็ญพักต์ศิริ รังษา Prapenpuksiri Rungsa คณะ/หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ 68/30 รามคำแหง 164 Perfect place…

Novel dual-function adsorption-catalysis materials for the remediation of sucrose-contaminated condensate from the production of refined sugar

ชื่อโครงการ วัสดุดูดซับควบตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใหม่สำหรับการบำบัดน้ำคอนเดนเสทจากการผลิตน้ำตาล Novel dual-function adsorption-catalysis materials for the remediation of sucrose-contaminated condensate from the production of refined sugar ชื่อนักวิจัย นายสันติ คูณทรัพย์ Mr. Santi Khoonsap คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ…

Identification of genes associated with the progression of EBV-associated cancers

ชื่อโครงการ การค้นหายีนที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความรุนแรงของโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสเอ็ปสไตน์-บาร์ Identification of genes associated with the progression of EBV-associated cancers ชื่อนักวิจัย จักรกฤษ เหวชัยภูมิ Chukkris Heawchaiyaphum คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ : 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง…

The synthesis of visible-light-driven photocatalysts based on g-C3N4 for removal of antibiotics in wastewater

ชื่อโครงการ การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่ทำงานได้ดีภายใต้แสงอาทิตย์ที่มี g-C3N4 เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อประยุกต์ใช้ในการกำจัดสารมลพิษอินทรีย์ประเภทยาปฏิชีวนะในน้ำเสีย The synthesis of visible-light-driven photocatalysts based on g-C3N4 for removal of antibiotics in wastewater ชื่อนักวิจัย ธีรเดช เสนาสุ Teeradech Senasu คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ :…

Development of surveillance system for Burkholderia pseudomallei infection in human and environment and prediction model of infection using advance molecular techniques and actual fact from prototype community (2nd years)

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และต้นแบบการพยากรณ์การติดเชื้อ โดยใช้เทคนิคทางโมเลกุลขั้นสูง และข้อมูลจริงจากชุมชนต้นแบบ (ปีที่ 2) Development of surveillance system for Burkholderia pseudomallei infection in human and environment and prediction model of infection using…

Development of biosensor test kit for rapid diagnosis of bloodstream infection caused by Gram positive bacteria and detection of antimicrobial resistance to commercial product

ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดทดสอบเซนเซอร์ชีวภาพสำหรับการตรวจโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกในเลือดและการดื้อยาที่สำคัญอย่างรวดเร็วไปสู่เชิงพาณิชย์ Development of biosensor test kit for rapid diagnosis of bloodstream infection caused by Gram positive bacteria and detection of antimicrobial resistance to commercial product ชื่อนักวิจัย อาภาศิริ ศรีเศรษฐการ Arpasiri…

Synthesis, Characterization and Electrochemical Properties of CuO/Activated Coconut Fiber Carbon Nanocomposite Material for Applying as Electrodes of Supercapacitor

ชื่อโครงการ โครงการวิจัย การสังเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพและสมบัติเคมีเชิงไฟฟ้าของวัสดุนาโนคอมโพสิตระหว่าง CuO และ คาร์บอนจากเส้นใยกากมะพร้าวสำหรับประยุกต์เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยวดยิ่ง Synthesis, Characterization and Electrochemical Properties of CuO/Activated Coconut Fiber Carbon Nanocomposite Material for Applying as Electrodes of Supercapacitor ชื่อนักวิจัย ศศิพิมล สวัสดิ์ซิตัง Sasiphimol Sawadsitang…

Comparative studies on photosynthesis, chlorophyll fluorescence, yield, and grain quality of salt-sensitive ‘KDML105’ rice and three improved cultivar/lines introgressed with drought- and/or salt-tolerance QTL under saline field conditions

ชื่อโครงการ การสังเคราะห์ด้วยแสง คลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์ ผลผลิต และคุณภาพเมล็ด ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 และสายพันธุ์ปรับปรุงที่มีการเพิ่มชิ้นส่วน QTL ที่มียีนทนแล้ง และ/หรือทนเค็ม ที่ปลูกในสภาพนาดินเค็ม Comparative studies on photosynthesis, chlorophyll fluorescence, yield, and grain quality of salt-sensitive ‘KDML105’ rice and three improved cultivar/lines…

Study of structures and enhancement of dielectric of CaCu3Ti4O12 and ACu3Ti4O12 oxides for ceramic capacitor applications

ชื่อโครงการ การศึกษาโครงสร้างและพัฒนาสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุออกไซด์ CaCu3Ti4O12 และ ACu3Ti4O12 เพื่อใช้ในตัวเก็บประจุแบบเซรามิก Study of structures and enhancement of dielectric of CaCu3Ti4O12 and ACu3Ti4O12 oxides for ceramic capacitor applications ชื่อนักวิจัย จักรี บุญละคร Jakkree Boonlakhorn คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ…

Edge DP-coloring on planar graphs

ชื่อโครงการ การให้สีเส้นเชื่อมแบบ DP บนกราฟเชิงระนาบ Edge DP-coloring on planar graphs ชื่อนักวิจัย พงษ์พัฒน์ สิทธิไตรย์ Pongpat Sittitrai คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ : 38 ซ.21 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์มือถือ 0816000156…

Novel Metal-Organic Frameworks as Fluorescent Sensor for Highly Selective and Sensitive Detection of Paraquat ข้อมูลนักวิจัย

ชื่อโครงการ ฟลูออเรสเซนซ์เซนเซอร์ของโครงข่ายโลหะอินทรีย์ชนิดใหม่สำหรับตรวจวัดพาราควอตอย่างจำเพาะและมีความไวสูง Novel Metal-Organic Frameworks as Fluorescent Sensor for Highly Selective and Sensitive Detection of Paraquat ชื่อนักวิจัย นายเทียนชัย วิวาสุขุ Theanchai Wiwasuku คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ : 224 หมู่ 2…

Production of bacterial-based bioplastic from pre-treated bagasse

ชื่อโครงการ การผลิตพลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรียและชานอ้อยแปรสภาพ Production of bacterial-based bioplastic from pre-treated bagasse ชื่อนักวิจัย ตรีรัตน์ สุขสวัสดิ์ TREERAT SOOKSAWAT คณะ/หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ : 141/2 ซ. ร่วมพัฒนา ถ. โภคไพร ต. วังกระแจะ อ. เมือง…

On generalization of Fejer type inequalities for convex functions in (p,q)-calculus

ชื่อโครงการ การวางนัยทั่วไปของอสมการแบบฟีเจอร์สำหรับฟังก์ชันคอนเวกซ์ในแคลคูลัสแบบ (p,q) On generalization of Fejer type inequalities for convex functions in (p,q)-calculus ชื่อนักวิจัย ณัฐพงศ์ อรุณรัตน์ Nuttapong Arunrat คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู๋ : 104 หมู่ 2 ถนนสี่สิงหา ตำบลทุ่งกระเต็น…

Giant dielectric and thermoelectric properties of TiO2 co-doped with donor and acceptor ions prepared by a high-energy ball milling method

ชื่อโครงการ สมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กทริกและเทอร์โทอิเล็กทริกของวัสดุ TiO2 ที่เจือด้วยคู่ไอออนผู้ให้และผู้รับอิเล็กตรอนที่เตรียมโดยวิธีการบดผสมพลังงานสูง Giant dielectric and thermoelectric properties of TiO2 co-doped with donor and acceptor ions prepared by a high-energy ball milling method ชื่อนักวิจัย นางสาวธีรนุช นาชัยธง Miss Theeranuch Nachaithong…

Transcriptomic study of a pathological T cell subpopulation (CD4+ NKG2D+ T cells)

ชื่อโครงการ การศึกษาทรานสคริปโตมของประชากรย่อยของเซลล์ที (CD4+ NKG2D+ T cells) ที่ทําให้เกิดพยาธิสภาพ Transcriptomic study of a pathological T cell subpopulation (CD4+ NKG2D+ T cells) ชื่อนักวิจัย ดร.วิภาพร วงค์เฟียง Dr.Wipaporn Wongfieng คณะ/หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 098-2704951…

Hybrid filter–wrapper attribute selection with alpha-level fuzzy rough sets

ชื่อโครงการ Hybrid filter–wrapper attribute selection with alpha-level fuzzy rough sets ชื่อนักวิจัย Nguyen Ngoc Thuy คณะ/หน่วยงาน Faculty of Information Technology, Hue University of Science รายละเอียดการติดต่อ 77 Nguyen Hue Street, Hue city,…

Generalizations of ordered semirings by using n-ary operations

ชื่อโครงการ การวางนัยทั่วไปของกึ่งริงอันดับโดยใข้การดำเนินการ n-วิภาค Generalizations of ordered semirings by using n-ary operations ชื่อนักวิจัย นายปกรณ์ ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา Pakorn Palakawong na Ayutthaya คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดการติดต่อ 233/12 หมู่ 12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000…

Application of cassava model to support decision making for breeding program

ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ Application of cassava model to support decision making for breeding program ชื่อนักวิจัย ดร. ภาณุพงศ์ ผลเจริญ Dr. Phanupong Phoncharoen คณะ/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 0811495340 E-mail : phanupong.phon@gmail.com ชื่อที่ปรึกษาโครงการ…

Green synthesis of dual-dummy molecularly imprinted polymers coated biomass waste-derived magnetic material for the detection of pesticides

ชื่อโครงการ เคมีสีเขียวสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีหลายต้นแบบเคลือบบนวัสดุแม่เหล็กจากชีวมวลเหลือทิ้งเพื่อการตรวจวัดสารกําจัดศัตรูพืช Green synthesis of dual-dummy molecularly imprinted polymers coated biomass waste-derived magnetic material for the detection of pesticides ชื่อนักวิจัย ทิตยา บุญทองโท Tittaya Boontongto คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 0846042566…

Ability of independence and body compositions in individuals with spinal cord injury

ชื่อโครงการ ระดับการพึ่งพาตนเองกับองค์ประกอบร่างกายในผู้ที่มีการบาดเจ็บไขสันหลัง Ability of independence and body compositions in individuals with spinal cord injury ชื่อนักวิจัย อาภัสนันท์ วิยะนัด Arpassanan Wiyanad คณะ/หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์ รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 087-569-2665 E-mail : arpassanan@kkumail.com ชื่อที่ปรึกษาโครงการ สุกัลยา อมตฉายา…

Synthesis of bio-oil from black liquor by catalytic hydrothermal liquefaction

ชื่อโครงการ การสังเคราะห์น้ำมันชีวภาพจากสุราดำด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลลิควิแฟกชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Synthesis of bio-oil from black liquor by catalytic hydrothermal liquefaction ชื่อนักวิจัย เอกชัย กัญจนาทิพย์ EKKACHAI KANCHANATIP คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ 24/37 ซ.นวมินทร์ 129 ถ.นวมินทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์มือถือ…

A taxonomic revision of Smilacaceae in the Mainland Southeast Asia

ชื่อโครงการ การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของพืชวงศ์เขืองในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ A taxonomic revision of Smilacaceae in the Mainland Southeast Asia ชื่อนักวิจัย พรชัย กลัดวงษ์ Pornchai Kladwong คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 0807863203  E-mail : kladwong@gmail.com ชื่อที่ปรึกษาโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม…

Development of techniques for measuring the quantity and quality of agricultural products and energy

ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคนิคการวัดปริมาณและคุณภาพของผลิตทางการเกษตร อาหารและพลังงาน Development of techniques for measuring the quantity and quality of agricultural products and energy ชื่อนักวิจัย กานต์วิสิทธิ์ มาระภูมิ Kanvisit Maraphum คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 0824839110 E-mail :…

Genetic Perspective of northeastern Thai People revealed by X chromosomal analysis

ชื่อโครงการ การสืบประวัติเชื้อสายของประชากรชาวไทยอีสาน ด้วยการวิเคราะห์โครโมโซมเอกซ์ Genetic Perspective of northeastern Thai People revealed by X chromosomal analysis ชื่อนักวิจัย ศุภรัตน์ ศรีทะวงษ์ Suparat Srithawong คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณวิทยาศาสตร์ รายละเอียดการติดต่อ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002…

Enhancing vaccenic acid production in the rumen fermentation by phytonutrients (MARABAC) and essential oil supplementation

ชื่อโครงการ อิทธิพลของการเสริมอาหารอัดเม็ดพฤกษะเคมี (MARABAC) ต่อกระบวนการหมักในรูเมน, การผลิตกรดแวคซีนิก และการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในรูเมน Enhancing vaccenic acid production in the rumen fermentation by phytonutrients (MARABAC) and essential oil supplementation ชื่อนักวิจัย นายรณชัย พรมชาติ Mr. Ronnachai Prommachart คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ…

Studies on microbiota diversity in vectors of important tropical diseases in Thailand

ชื่อโครงการ การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในพาหะนำโรคเขตร้อนที่สำคัญในประเทศไทย Studies on microbiota diversity in vectors of important tropical diseases in Thailand ชื่อนักวิจัย รัชนี รอดภัย Rutchanee Rodpai คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 0810075020 E-mail : rutchanee5020@gmail.com ชื่อที่ปรึกษาโครงการ ศาสตราจารย์วันชัย…

Evaluation of Opisthorchis viverrini-rapid diagnosis test (OV-RDT) for community-based screening and control of opisthorchiasis in Northeast and Northern Thailand

  ชื่อโครงการ การประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะแบบรวดเร็วเพื่อตรวจคัดกรองและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ประเทศไทย Evaluation of Opisthorchis viverrini-rapid diagnosis test (OV-RDT) for community-based screening and control of opisthorchiasis in Northeast and Northern Thailand ชื่อนักวิจัย ชนิกา วรสิษฐ Chanika Worasith คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์…

Flexible supercapacitor electrode from bacterial cellulose-derived carbon nanofiber

ชื่อโครงการ ตัวเก็บประจุยิ่งยวดความยืดหยุ่นสูงจากเส้นใยคาร์บอนนาโนที่ได้จากแบคทีเรียเซลลูโลส Flexible supercapacitor electrode from bacterial cellulose-derived carbon nanofiber ชื่อนักวิจัย ดร. ลิขสิทธิ์ วรรณเสน Dr. Likkhasit Wannasen คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ 094-394-5454 E-mail : likkhasit123@gmail.com ชื่อที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร…